Новини

Народните представители приеха 54 члена от новия ЗОП (обзор)

Народните представители приеха първите 54 члена от новия Закон за обществените поръчки при второ четене на нормативния акт в пленарна зала. Утре депутатите ще продължат със ЗОП. Днес народните представители приеха предмета и целта на новия Закон за обществените поръчки. ЗОП определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги. Трябва да се осигури равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност на кандидатите. Депутатите определиха и обхватът на ЗОП, както и кои са възложители на обществените поръчки. Одобрено бе, че законът се прилага и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50% строителство с прогнозна стойност по –голяма или равна на 5 млн. лв., услуги, свързани със строителство, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 1 млн. лв. Новия ЗОП няма да се прилага за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни. ЗОП няма да важи за търгове, които се възлагат по правилата на международна организация или финансираща институция, когато средствата по тях са изцяло от тях или при такива, където те са финансирани с повече от 50% от тях. Той няма да се прилага при придобиване и наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или права върху тях, както при някои правни услуги. В ЗОП не попадат и някои дейности, свързани със сектор „отбрана“ или научноизследователска дейност. Законът няма да важи при търгове за услуги, възлагани на публичен възложител или на обединение от такива възлогители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван адмистративен акт. ЗОП няма да важи при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги. Едновременно с това депутатите приеха да се запазят ин-хаус търговете. Публичните възложители ще могат да предоставят на техни дружества, които са тяхна собственост или на 80% от дейността им е формирана от дейности, възложени от възложителя. Условие е в юридическото лице-изпълнител да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху фирмата. Същевременно народните представители одобриха министърът на труда и социалните услуги да предлага на правителството списък на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия или кооперация на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Народните представители приеха тринадесет вида процедури. Това са открита, ограничена, състезателна с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, договаряне без предварително покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, конкурс за проект, публично състезание, пряко договаряне. В закона са разписани и техните определения и приложното им поле. Така откритата процедура и публичното състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор. Народните представители приеха стойностните прагове при търговете при второ гледане на ЗОП в пленарна зала. За строителство стойността е 5 млн.лв., за доставка и услуги – 264 033 лв., за услуги по приложение №2 – 500 хил. лв. Възложителите ще могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност по-малко от 50 хил. лв. при строителство, 70 хил. лв. – при услуги по приложение №2, и при 30 хил. лв. – при доставки и услуги извън тези по т.2. Възложителите ще могат да прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до опраделени лица, когато търговете имат прогнозна стойност от 270 хил. лв. до 5 млн. лв. за строителство, за доставки или услуги от 70 хил. лв. Депутатите приеха и методите за изчисляване на прогнозната стойност на търговете.