Новини

Приоритет на държавата е превенция на риска от наводнения

Във връзка с актуалната хидрометеорологична обстановка в страната, МОСВ информира, че в оперативното звено към Министерството не са постъпвали сигнали за аварирали язовири. Към момента се наблюдава постепенно понижение на речните нива. Според прогнозите от НИМХ не се очаква наближаващо интензивно снеготопене, което да предизвика рискове от наводнения. Всякакви интерпретации и твърдения в обратна посока са лош опит за всяване на паника сред населението. В България няма безстопанствени язовири – там, където има неизяснена собственост, стопанисването се извършва от областните управители. По смисъла на нормативната уредба „потенциално опасен язовир“ не е язовир в лошо техническо състояние. С този термин се обозначават съоръжения, които са близо до населени места и до критична инфраструктура от обществено значение. Приоритет на държавата е установяване на трайна и дългосрочна политика по превенция и предотвратяване на наводнения. С промени в Закона за водите Държавната агенция за метрологичен и технически надзор беше определена за единен национален контролен орган по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. От Басейновите дирекции и от Регионалните инспекции по околна среда се извършва засилен контрол на проводимостта на речните легла и за спазване на указанията за поддържане на безопасни нива на язовирите.