Новини

Проектни предложения по Целенасочената инвестиционна програма се обсъждат в МРРБ

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна провеждането на поредица срещи с областни управители и кметове на общини за обсъждане на конкретни проектни предложения, включени в Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) на правителството в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. Заместник-министър Иван Аспарухов, който ръководи дискусиите, определи срещите като необходима стъпка за финализиране на изготвянето на програмата, преди внасянето ѝ за обсъждане в Министерския съвет. „Целенасочената инвестиционна програма е първи опит за последните 25 години за толкова всеобхватни мерки в подкрепа на изоставащите и слабо развитите райони, за преодоляване на икономическата изостаналост на определени райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението и намаляване на вътрешно регионалните различия. Тя е плод на огромни усилия от страна на централната и местните власти“, подчерта заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и благодари на областните и регионалните съвети за развитие за изключителната активност при предварителните обсъждания. В предварителния вариант на ЦИП са включени проекти, номинирани с решения на областните съвети за развитие, които са групирани в три части: „Инвестиционна“, „Координираща“ и „Банка идеи“. Инвестиционната част съдържа пакет от приоритетни проекти за финансиране от държавния бюджет в периода 2016-2020 година. Координиращата част съдържа проекти за финансиране с източници, различни от държавния бюджет, които ще търсят финансиране от оперативните програми, други европейски и национални фондове и частни средства. Банката идеи съдържа проектни намерения с недостатъчно изяснена същност, цел и финансиране и възможност за доразвиване след 2020 година. Предмет на настоящите обсъждания са само проектите, включени в инвестиционната част на програмата. Те са подбрани на базата на стратегическите цели и приоритети на всеки от районите за целенасочено въздействие и се очаква да имат най-голямо влияние за решаване на основните проблеми на общинско, областно и регионално ниво, като заетост, социални услуги, развитие на специфични за района сфери на икономиката. От ключово значение за преценката за финансиране ще бъде степента на готовност на проектите. Първите срещи бяха с представителите на областите Видин, Враца и Монтана, Ловеч и Плевен, които са обект на целенасочени интервенции на подпрограмата в подкрепа на развитието на Северозападна България (ЦИП 1). До края на седмицата предстоят обсъждания на проектите, включени в ЦИП в подкрепа на развитието на район „Родопи“ (ЦИП 2), ЦИП в подкрепа на развитието на район „Странджа - Сакар“ (ЦИП 3) и ЦИП в подкрепа на развитието на други слабо развити планински, полупланински и гранични райони (ЦИП 4).