Новини

Депутатите приеха основанията за незадължително отстраняване

Народните представители приеха основанията за незадължително отстраняване от търгове при второ четене на Закона за обществените поръчки в пленарна зала. Това може да стане ако участникът е обявен в несъстоятелност или е в производство за нея, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение. Той може да е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. Кандидатът може да бъде отстранен ако е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентния орган. Сред основанията е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предстрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора. Участникът може да е отстранен ако се е опитал, да повлияе на вземането от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация или получи данни, които могат да му дадат неоснователно предимство в процедурата. Очаквайте подробности.