Новини

Комисарят по заетостта Мариан Тейсен: Инвестициите в хора са жизненоважни за икономическия растеж

В прегледа на заетостта за 2015 г.  се отбелязват положителни тенденции за ЕС. Въпреки постигнатите неотдавна подобрения обаче продължават да се наблюдават огромни различия между държавите членки по отношение на икономическия растеж, заетостта и други важни показатели, свързани със социалната политика и пазара на труда. Много от тези различия са свързани с недостатъчното използване на човешки капитал в няколко аспекта. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Необходимо е да предоставим повече и по-добри възможности за хората в ЕС, особено за тези, които са най-отдалечени от пазара на труда. Трябва да инвестираме в усъвършенстването на уменията, така че всички жени и мъже в ЕС да могат да реализират пълния си потенциал. За да постигнем растеж и заетост, трябва да инвестираме в хората. Необходимо е да се погрижим трудовото ни законодателство и системите ни за социална защита да са адаптирани към условията на 21-и век, както и да насърчаваме предприемачеството и иновациите. Важна роля в този контекст ще има европейският стълб на социалните права“. В Прегледa на развитията в сферата на заетостта и социалната политика през 2015 г. се разглеждат начини за премахване на различията, като акцентът се поставя върху създаването на работни места, ефикасния пазар на труда, модернизирането на социалната защита и инвестициите в хората. Насърчаване на създаването на работни места В Прегледа за 2015 г. се подчертава потенциалът на самостоятелната заетост и предприемачеството за създаването на повече работни места. И все пак, данните сочат, че някои обществени групи, например младите и старите хора, жените и представителите на етнически малцинства, са изправени пред по-големи пречки при започването на собствен бизнес. Освен това в тазгодишния документ се посочва, че по-голямата част от хората смятат, че не притежават необходимите умения или знания за започването на бизнес. Според него за преодоляването на тези проблеми могат да допринесат целенасочени политики за улесняване на достъпа до финансиране или фискални стимули, за обучаване по предприемачество или за осигуряване на грижи за децата или старите хора. В документа се отбелязва също така нарасналото разнообразие от трудови договори, които дават възможност за по-гъвкави работни условия и следователно за по-голямо участие на пазара на труда, но може също така да доведат до сегментация на този пазар. Някои нови договори могат да бъдат от полза и за двете страни, но други създават несигурност в работата. Гъвкавостта е важен елемент, но е необходима и сигурност — въпрос, който ще бъде разгледан и по време на разработването на европейския стълб на социалните права. По-ефикасен пазар на труда В Прегледа за 2015 г. се посочва, че ЕС може да използва по-пълноценно човешките си ресурси чрез мобилност. Въпреки че през последните две десетилетия броят на мобилните работници се е увеличил, тези работници все още представляват ограничен дял от общата работна сила: едва 4 % от населението на ЕС на възраст между 15 и 64 години живеят в държава членка, различна от тази, в която са родени. В същото време мобилните работници в ЕС като цяло имат по-добри перспективи за намиране на работа, отколкото лицата, които не участват в мобилност. Освен това благодарение на мобилността бе намалена безработицата в някои държави членки, които бяха най-тежко засегнати от кризата, и бе спомогнато за преодоляването на недостига на работна сила в приемащите страни. В тази връзка прегледът ясно подчертава икономическия потенциал на мобилността. Също така в него се обръща внимание на дългосрочната безработица, която засяга около 11,4 милиона души в ЕС. Борбата с дългосрочната безработица е от основно значение за създаването на по-ефикасен пазар на труда