Новини

Серзиозно намаление на разрешенията за СРС отчете Софийският градски съд в доклада си до ВСС

Броят на разрешенията за специални разузнавателни средства (СРС), дадени от Софийския градски съд (СГС), е намалял сериозно. Констатацията е сред основните в доклад, който председателят на СГС Калоян Топалов е изпратил до Висшия съдебен съвет. В самия край на 2015 г. кадровиците изискаха от новия ръководител на съда да отчете свършеното по въпросите за отстраняването на констатирани пропуски и недобри практики в работата на институцията, оглавявана преди това от Владимира Янева. „До края на 2014 г. е бил изключително занижен контролът при разглеждането на исканията за издаване на разрешения за използване на специални разузнавателни средства и на искания по ЗЕС”, е записано в доклада. В него се уточнява, че исканията са били разглеждани от Владимира Янева, председател на СГС в този период и от съдиите Богдана Желявска – зам.-председател и ръководител на Гражданско отделение, Иво Дачев – зам.-председател и ръководител на Търговско отделение и Николай Димов – зам.-председател и ръководител на Въззивно отделение. От януари 2015 г. до февруари 2015 г. молбите са разглеждани от съдиите Владимира Янева, Иво Дачев, Николай Димов и Петя Крънчева – зам.-председател на СГС; от март до юли това са правили съдиите Петя Крънчева, Евелина Папазян и Димитрина Ангелова. В периода август – септември за това отговарят съдиите Даниела Борисова – зам.-председател на СГС, Евелина Папазян и Димитрина Ангелова. А от октомври 2015 г. – от съдия Даниела Борисова, подпомагана от Евелина Папазян. За цялата 2015 г. са постъпили 1190 искания за СРС, Дадените разрешения са 940, а отказите - 250. За периода от 17 август до 31 декември Даниела Борисова е дала 66 разрешения, 96 отказа и 30 частични отказа. В. „Строител” напомня, че още в края на 2015 г. ръководителят на СГС Кирил Топалов извести, че исканията за СРС са намалели седем пъти. По Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са постъпили общо 169 искания. От януари до август исканията са били 116; за 85 от тях са дадени разрешения, 29 са отказани, а 2 са оставени без разглеждане. В периода август-декември, малко след назначаването на новия председател на СГС по ЗЕС са постъпили 53 искания; дадени са 18 разрешения, отказите са 29, какта и един частичен отказ. „От месец август 2015 г. до настоящия момент са предприети ефективни мерки и са въведени специфични изисквания при разглеждането на исканията за издаване на разрешения за получаване на данните по ЗЕС и за даване на разрешения за използване на специално разузнавателно средство по ЗСРС”, се твърди в доклада. Отчетен е завишен контрол към заявителите при изготвяне на исканията по ЗСРС и ЗЕС. Основно изискване е те да бъдат мотивирани и подкрепени „от всички материали, въз основа на които се основават”. Докладът отчита, че до август 2015 г., от когато съдия Даниела Борисова е оправомощена да разглежда исканията по ЗСРС и ЗЕС, не е била изпълнена заповедта от 12.01.2015 г. (чрез нея се нарежда постъпилите искания да се образуват в наказателно частни дела). Заповедта реално е изпълнена през август. „Извършена е реорганизация в работата на служба „Защита на класифицираната информация“, като е сменен и служителят по сигурността на информацията”, се твърди в документа. Неравномерно натоварване По отношение на препоръката на ВСС, да бъде извършена проверка на компютърната система на СГС, в доклада се признава, че „при работата си предишното ръководство на СГС е допуснало софтуерът да бъде използван по начин, който е довел до неравномерно натоварване на докладчиците”. Констатацията е аргувентирана с аналаиз на висящността в началото и в края на даден отчетен период и броя решени и прекратени дела. „Основен пропуск е бил липсата на ясна и еднаква за всички политика при определяне на процентната натовареност и броя „кухи дела“, които са основният механизъм за постигане на изравняване”, пише в документа. Сигурността на програмата за разпределение на делата е реализирана след ограничаване на физическия и мрежовия достъп до компютрите, на които се разпределят делата. Върху сигурността на използвания от СГС софтуер новият председател наблегна още при процедурата си по избор. При изслушването си пред ВСС през юни 2015 г. той обяви, че сред първите му задачи ще бъде деинсталирането на софтуера, за да няма съмнения за наличие на външен достъп до системата за случайно разпределение на делата.