Новини

Общините ще получат подкрепа за разработване на минералните извори

Министерството на околната среда и водите подготвя национална пилотна програма за подпомагане на общините за ефективно използване на ресурсите от минерална вода, които се намират на територията им, съобщи министър Ивелина Василева по БНТ. До момента МОСВ е предоставило на общините за стопанисване 66 находища на минерална вода – изключителна държавна собственост за срок от 25 години. Много от тях разработват успешно минералните извори, но срещат и сериозни проблеми. Трудностите са свързани с амортизираната инфраструктура, затова се търсят начини за подпомагане на местните власти. МОСВ ще покани Националното сдружение на общините, за да разработят заедно схемата за финансиране на проекти за рехабилитация или изграждане на довеждаща инфраструктура.  В момента няма работещ инструмент за подпомагане на такива проекти.  Предвижда се подкрепата  да се базира на финансов инженеринг, тъй като това са приходогенериращи проекти. За финансиране от страна на МОСВ ще се използват постъпления от концесионни такси. През 2015г. например приходите от концесии за добив на минерални води - изключителна държавна собственост, са 3 675 061,71 лв. От тях 30 на сто – 1 098 258 лв., са постъпили по сметките на общините, на територията на които е учредено концесионното право. България е богата на минерални води с разнообразен състав, свойства и температура. Разкрити и проучени са над 500 минерални водоизточника, групирани в над 200 находища с 1600 извора с общ дебит 4900 л/сек. От това водно богатство обаче се използват около 20%, затова през последните години МОСВ предприе политика за осигуряване на условия за максимално използване на минералните води. Една от основните стъпки в тази посока е децентрализация в управлението на минералните води – изключителна държавна собственост. Така с изменението на Закона за водите бе създадена възможност находищата да бъдат предоставяни безвъзмездно на общините за управление. Облекчиха се процедурите за издаване на разрешителни за водовземане. Когато находищата са предоставени за стопанисване на общините, местните власти имат право сами да определят и да събират таксите от предоставените находища, а  разрешителните се издават от кметовете. Минералните води на България са изключително чисти. Високата им температура (до140 градуса Целзий) е белег за техния дълбочинен произход, което ги защитава от замърсяване. Повечето не съдържат неорганични йони на азота - нитрати, нитрити и амоний, а там, където има амоний и нитрати, количествата им са изключително ниски. Съдържанието на токсични микрокомпоненти като кадмий, олово, антимон, живак, селен и хром, нормирани от нашето и европейското законодателство, е в изключително ниски концентрации или въобще липсва. Важно е, че по-голяма част от водите не съдържат желязо, манган и арсен или концентрациите им са ниски, което не налага обработването им преди бутилиране. По този начин не се променят естествените им свойства. За преобладаващата част от българските минерални води е характерна ниската минерализация. Около 62% от тях имат солево съдържание по малко от 1 г/л.