Новини

С 40 млн. евро ще се обновяват храмове по ПРСР

40 млн. евро са отделени за обновяване на храмове по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това става ясно от публикуван за обсъждане проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР на електронната страница на програмата - prsr.government.bg. В документа са регламентирани допустимите за подпомагане кандидати, за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията и критериите за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и този за изплащане на помощта. Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. По нея се предоставя финансова помощ за реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства. Ще се подпомагат предложения, представени от местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон. Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. 75% от стойността си ще получат предложенията, които обаче ще носят доходи. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат, е левовата равностойност на 1 млн. евро, а на разходите за един проект - до 400 хил. евро. Приоритетно пари по мярката ще се предоставят за проекти по критерии брой население, което ще се възползва от допустимите дейности, и такива предложени с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта. Показателите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през февруари 2016 г.