Новини

Утре депутатите продължават с приемането на новия ЗОП

Утре народните представители продължават с приемането на новия Закон за обществените поръчки. Това става ясно от проектопрограмата на парламента за пленарните заседания от 27 – 29 януари. Преди седмица депутатите стигнаха едва до 60 член на новия ЗОП. Те приеха, че възложителят на търгове ще може да преценява дали кандидат, който е извършил нарушение или престъпление, може да бъде допуснат до участие в процедурата. Досега възложителят нямаше подобни правомощия. Според Гроздан Караджов от ПГ на Реформаторския блок при текстовете се дават твърде много несвойствени функции на възложителя. „Дават му се права като на съд и като на прокуратура. Дава се възможност на възложителя да преценява дали предприетите от кандидата или участника мерки, отчитайки тяхната тежест, свързани с престъплението са достатъчни“, посочи той. Депутатите приеха и начините за прилагане на основанията за отстраняване, както и тези за доказване на липсата на основания за отстраняване. Те започнаха да разглеждат критериите за подбор, но определеното пленарно време приключи. Народните представители приеха основанията за незадължително отстраняване от търгове при второ четене на Закона за обществените поръчки в пленарна зала. Това може да стане ако участникът е обявен в несъстоятелност или е в производство за нея, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение. Той може да е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. Кандидатът може да бъде отстранен ако е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентния орган. Сред основанията е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предстрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора. Участникът може да е отстранен ако се е опитал, да повлияе на вземането от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация или получи данни, които могат да му дадат неоснователно предимство в процедурата.