Новини

Депутатите приеха изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите при търгове

  Депутатите приеха изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите. Това стана при второ четене на законопроекта на обществените поръчки. Според приетите текстове възложителите ще могат да поставят едно или повече от следните изисквания – кандидатите да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на търга, изчислен на база годишните обороти, да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на процедурата или произтичащо от нормативен акт, да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви. Изискванията за минимален оборот трябва да са съобразени със стойността, обема и сорка за изпълнение на поръчката и не могат да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. Кандидатите трябва да предоставят удостоверения от банки, доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на търга. Народните представители отхвърлиха предложението на Гроздан Караджов от ПГ на РБ да отпадне ал. 2 на чл. 62, според който когато по основателна причина кандидат не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приема за подходящ. „Този текст е предложен, защото някои чужди участници могат да не предложат изисквания документ, а подобен“, заяви Иво Кацаров, от АОП от пленарната трибуна. Депутатите приеха чл. 60 годност за упражняване на професионалната дейност. Според него възложителите изискват от кандидатите или участниците да са вписани в Търговския закон и/или съответен професионален регистър, а за чуждeстранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Очаквайте подробности на сайта на в. "Строител".