Новини

23 опасни въжени мостове

След проверка по надзора за законност прокуратурата разпореди: вземане на незабавни мерки по отношение на 23 опасни  въжени мостове на територията на Апелативна прокуратура Велико Търново. Предприемане на незабавни мерки, във връзка с опасните въжени мостове, разпореди прокуратурата на  кметовете на общини от района на  Апелативна прокуратура Велико Тръново.  Проверката е по реда на надзора за законност и  се извърши  по разпореждане на  Върховна административна прокуратура.  Организацията на проверките е осъществена от окръжните прокуратури  и извършена съвместно с кметовете на общините чрез комисии, които са  инспектирали въжените мостове на територията на всички общини в петте области от района на Апелативна прокуратура Велико Търново. Проверени са всички съоръжения в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. Целта е да се установи  състоянието на въжените мостове към момента и тяхната безопасност за  ползване.  Проверката е установила 23 въжени моста, неотговарящи на техническите изисквания за безопасност.  За всички констатирани неизправности прокуратурата на основание чл.145 от ЗСВ е изпратила предложения до кметовете на общини за вземане на незабавни мерки. На територията на област Велико Търново са  изградени  десет въжени мостове.  За пет от тях  прокуратурата е намерила основание за намеса, заради  лошото им техническо състояние, необезопасеност и риск за възникване на инциденти. Един от общо четири въжени моста, които са над река Янтра в различни части на град В. Търново е в аварийно състояние,  достъпът до него е преустановен и е наложително неговото премахване.  Един мост е демонтиран, а останалите два са в добро техническо състояние и  се ползват активно. На изискванията отговорят и мостовете край гр. Дебелец. и в община Стражица. Въженото съоръжение край с. Каранци  не се използва за преминаване на хора  и на него е монтирана автоматична станция за измерване нивото на р. Янтра от Института за метрология и хидрология към БАН. Трите въжени моста на територията на  община Златарица също са в аварийно състояние, намират се извън  населените места и не са общинска собственост. За тях Районна прокуратура Елена е изготвила предложение до Областен управител В. Търново и Басейнова дирекция за управление на водите,  за установяване собствеността им и  предприемане на незабавни мерки за демонтирането им. Тревожни констатации и необходимост от пълно обследване на строителните конструкции на въжените мостове е установила проверката в Община Троян. Там има и най-много изградени въжени мостове – 22 броя.  Само в гр. Троян има шест такива съоръжения, три от които в добро състояние. На територията на общината има още 16 въжени моста, които са с корозии и амортизирани части и спешна  необходимост от проверка на конструкциите им. В община Априлци  и в община Летница трите съоръжения са годни и безопасни за експлоатация. Проверка  в община Тетевен установи добро техническо състояние на въжените  мостове, като в град  Тетевен има 6 такива и още 12 в  с. Рибарица, с. Гложене, с.Черни Вит. До кмета на общината е направено  предложение, някой от съоръженията, да бъдат ремонтирани тази година, а до тогава да се поставят  табели, указващи преминаване с повишено внимание. На територията област Плевен има 5 въжени съоръжения, от които един е в лошо техническо състояние. До Кмета на Община Плевен е изготвено предложение на основание чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ да бъдат взети бързи и ефикасни мерки за поправката на моста. Два са въжените моста в област Русе.  Опасност крие преминаването по  въжения мост в над р. Янтра в с. Беляново, общ. Ценово.  Дървената обшивка е прогнила, с отслабена носимоспособност, има корозия, на места заварките са скъсани.  Мостът се ползва активно  от живеещите  в селата на  двата бряга на реката. От Община Ценово е направено  искане, за отпускане на финансови средства, но финансиране не е получено. Прокуратурата  на основание чл.145 от ЗСВ, е  разпореди на Кмета  на община Ценово, да бъдат извършени незабавни действия, за осигуряване безопасността на жителите на двете села, чрез изграждане на преградни съоръжения и поставянето на предупредителни табели, недопускащи преминаването на хора, през въжения мост над река Янтра, поради недоброто му техническо състояние. В област Габрово има данни за един въжен мост в с. Царева ливада, който е строен преди повече от 50 години и няма данни за собствеността му. Прокуратура е разпоредила на кметовете на всички общини, в които са установени опасни мостове предприемане на незабавни действия по тяхното отстраняване или демонтиране.