Новини

Народните представители приеха изискванията за технически и професионални способности при търговете

Народните представители приеха изискванията за технически и професионални способности при търговете. Това стана при второ четене на законопроекта на обществените поръчки в пленарна зала. Възложителите ще могат да определят критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на търговете при спазване на подходящ стандарт за качество. Те могат да искат кандидатите да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата за строителство, или три години – ако се отнася за доставки и услуги. Те трябва да разполагат с необходимия брой технически лица, средства и съоръжения. Те трябва да имат система за управление и проследяване на доставките, която ще прилагат при изпълнение на поръчката и да спазват определени мерки за опазване на околната среда. Сред изискваните неща са и информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години и други. Депутатите приеха и документите, които са необходими за доказателства. Те са разписани в чл. 64. Очаквайте подробности на електронната страница на в. „Строител“.