Новини

Народните представители приеха текстове, касаещи подизпълнителите в търговете

Народните представители приеха текстове, касаещи подизпълнителите в търговете. Това стана по време на второто четене на Закона за обществените поръчки в пленарна зала. Кандидатите трябва да посочат в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. Подизпълнителите трбява да отговарят на съответните критерии за подбор. Разписани и начините за замяна на подизпълнителите. Това ще става само по изключение, когато възникне необходимост. Той трябва да отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. Депутатите приеха и използването на Единен европейски документ за обществени поръчки.  В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която са установени, са длъжни да предоставят информация. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Възложителят може да изисква от уастниците по всяко вряма да предоставят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази на държавите членки. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие кандидатът може да представи удостоверение за регистрация в официален спискъ на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. Възложителят не може да изисква от участниците от други държави членки да преминат през процеса на регистрация или сертифициране, за да участват в търга. Той признава еквивалентни сертификати, установени в други държави членки. Очаквайте подробности на електронната страница на в. „Строител“.