Новини

СОС ще разгледа бюджета и строителната програма на общината за 2016 г.

Росица Георгиева Утре Столичният общински съвет ще разгледа бюджета на София за 2016. В дневния ред на общинските съветници влиза още строителната програма на общината за настоящата година. В по време на сесията е заложено разглеждането на доклада за кандидатстване на Столична община с проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 – 2020 г. и план за действие за нейното изпълнение за 2016 г., годишни отчети за изпълнение на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община и Програма за реновиране на спортна инфраструктура за 2015 г., както и обявяване на сесия през месец февруари 2016 г. в изпълнение на Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 – 2020г.) на Столичната община.