Новини

Депутатите приеха как да се определя състава на тръжните комисии

Народните представители приеха как да се определя състава на тръжната комисия. Това стана по време на второто гласуване на Закона за обществените поръчки. Комисията ще се назначава от възложител. Броят й трябва да е нечетен. За членовете й не трябва да имат наличие на конфликт на интерес.и Правилата за работа на комисята се определят  с правилника за прилагане на закона. Депутатите приеха при провеждане на процедурите за обществени поръчки първо да се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.  При откритата процедура в обявлението на търга възложителя може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. Очаквайте подробности.