Новини

Гаранцията за изпълнение на поръчка не може да надвишава 5% от стойността на контракта

Възложителите ще могат да прекратяват търг, ако първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор. Това решиха народните представители при второ четене на Закона за обществените поръчки. Процедурата може да бъде спряна, ако не е подадена нито една оферта, ако всички предложения не отговарят на условията за представяне или са открити нарушения при откриването и провеждането й. Поръчка може да бъде прекратена, ако всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, но надвишават ресурса, който възложителя може да осигури. Възложителите ще могат да изискват от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства. Гаранцията не може да надвишава 5% от стойността на контракта. При специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания гаранцията е 2%. Тя се предоставя като парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за освобождаване на гаранцията се уреждат в договора към търга. Очаквайте подробности на електронната страница на в. "Строител".