Новини

Депутатите приеха правилата за изменение на договорите

Договорите за обществените поръчки и рамковите споразумения ще могат да се изменят, само когато измененията са предвидени в тръжната документация и в контракта чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително такива за промени на цената или опции. Това приеха народните представители при второ четене на Закона за обществените поръчки. Обхватът на възможните изменения не трябва да водят до промяна на поръчката. Изменение може да има поради непредвидени обстоятелства, като е възникнала необходимост от допълнителни доставки, услуги или строителство, ако смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, или би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходите на възложителите. Промяната на  договорите може да стане поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Може да се наложи замяна на изпълнителя с нов ако първоначалният не е в състояние да продължи изпълнението на контракта или е налице универсално или частнично правоприемство в резултат на първоначалния изпълнител. Очаквайте подробности на страницата на в. "Строител".