Новини

Стартират първите проекти по ОП „Добро управление“

Процедурата за Е-управление ще бъде пусната веднага след приемане от АМС на актуализираната Пътна карта

Подписани са първите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Управляващият орган на програмата предостави 7 283 419 лв. за изпълнението на три проекта по първите процедури, обявени миналата година, съобщиха от УО на програмата. До 19 март 2017 г. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ ще реализира проект за инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление. За целта по ОПДУ са предоставени над 2 млн. лв. Националният статистически институт ще изпълнява проект за близо 751 млн. лв., който има за цел изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика. Той трябва да приключи до 30 март 2017 г. На Администрацията на Министерския съвет се предоставят 4,5 млн. лв. за изпълнението на проект, с който до 31 май 2017 г. ще бъде направена трансформация на модела на административно обслужване. През 2015 г. бяха обявени общо пет процедури за кандидатстване, като по две от тях все още няма подадени проектни предложения. Процедурите са за: „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г.“ на стойност 35 млн. лв. и „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието“ на стойност 10 млн. лв. Междувременно екипът на програмата продължава усилената подготовка на две ключови процедури за предоставяне на средства за продължаване на административната реформа и електронното управление: • Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ се подготвя в момента на базата на актуализираната Пътна карта към Стратегията, приета с Решение на Министерския съвет № 1033 от 30.12.2015 г., и се очаква да бъде включена в Индикативната годишна работна програма за 2016 г. и обявена в първото тримесечие на годината след одобрение от Комитета за наблюдение. • Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 – 2020)“ също ще бъде включена в ИГРП 2016 след приемане на актуализираната Пътна карта от Министерски съвет.