Законът

Елена Маркова: От 1 май бизнесът и гражданите ще могат да се възползват от изцяло електронния регистър БУЛСТАТ

Онлайн ще се проверява наличието на регистрация на фирми и ДЗЗД, което е облекчение за участниците в процедури по обществени поръчки

Ренета Николова Г-жо Маркова, как бихте определили 2015 г. от гледна точка на резултатите от работата на Агенцията по вписванията (АВ)? 2015 година беше една успешна година. Тя беше свързана с изграждането на изцяло нов регистър БУЛСТАТ и с укрепване на капацитета на служителите в Агенцията чрез обучения. Приключихме 9 проекта по ОПАК. С удовлетворение бих искала да отбележа, че след промените на Закона за БУЛСТАТ изцяло новият регистър ще улеснява гражданите и те ще имат достъп до него и възможност да подават документи по електронен път. Проектът се финансира изцяло със средства на ЕС. В този смисъл Агенцията бележи малка стъпка, която обаче представлява много сериозен напредък по отношение на електронното управление, улеснението на гражданите, намалението на таксите за бизнеса. Каква беше годината за имотния пазар, какво сочи статистиката за вписани актове и издадени удостоверения? Годината беше сравнително еднаква като числа като предходната. Имаше изключително натоварване в края й. Общият брой издадени удостоверения от службите по вписванията в страната е над 240 хиляди, а броят на вписаните актове е 714 хиляди. Това показва завишение на вписаните актове за покупко-продажби, дарения, т.е. материалните актове. Към края на годината имаше дни с над 600 заявления за вписване на актове в един работен ден, и то само за София. Броят на издаденте преписи на актове е над 270 хиляди, т.е. службите по вписвания в цялата страна бяха изключително натоварени, а пикът беше през ноемрви и декември. В този период деловодителите в Агенцията по вписванията и всички служители преминаха и обучение по система за качество. Агенцията вече е сертифицирана с ISO 9001:2008 и 27001. Цялото обучение и цялото изграждане на сертификацията по ISO беше извършено със средства на ЕС - по ОПАК, което представлява стъпка напред към по-качественото обслужване на българските граждани и на българския бизнес. 2016 г. стартира, и то доста интензивно за Агенцията по вписванията. Какво да очакваме, какво предстои? На 14 януари парламентът прие на второ четене промените в Закона за регистъра БУЛСТАТ. Те влизат в сила от 1 май. Системата вече е изградена и в момента се правят тестове и от май българските граждани и българският бизнес ще имат възможност да се възползват от изцяло електронния регистър БУЛСТАТ, такъв какъвто е предвидил законодателят. Освен това на междуведомствено обсъждане, преди да бъдат внесени като предложения в МС, вървят измененията на Закона за Централния регистър на особените залози, който предвижда регистърът да бъде преместен в Агенцията по вписванията. Дългосрочната перспектива е той да бъде свързан с Търговския регистър, за да може всеки един гражданин, бизнесмен и всяко търговско дружество да бъдат информирани кога и какви са промените по отношение на партидата на дадена фирма, свързани с Централния регистър на особените залози. На първо четене в двете комисии - правна и тази по взаимодействие с неправителствените организации в Народното събрание, вече минаха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които предвиждат в период от следващите 3 години всички юридически лица с нестопанска цел да преминат от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията и да бъде надграден по този начин Търговският регистър. Така всички фондации, сдружения, НПО ще могат да се възползват от по-ниските такси, а предвидените срокове в Търговския регистър ще важат и за тях, независимо дали те се пререгистрират, или се регистрират за първи път. Това наистина ще е облекчение за организациите. Нека да кажем няколко думи повече за електронния БУЛСТАТ, какви ще бъдат позитивите от промяната? 68Електронният регистър БУЛСТАТ предвижда да се подават електронно всички документи при желание, а не на гише, с което изключително много се облекчават гражданите и бизнесът. Развива се и административна процедура в рамките на Агенцията по вписванията – при отказ с акт на изпълнителния директор да бъде вписан съответният БУЛСТАТ, решението може да бъде обжалвано в съда. Процедурата не е сложна, изключително ясно е разписана и за гражданите, и за бизнеса. Електронният БУЛСТАТ ще даде възможност да се проверява онлайн наличието на регистрация на дружествата по ЗЗД, отпада изискването за издаване на удостоверение от Агенцията по вписвания, а напротив – вменен е ангажимент на проверяващите органи сами да извършват тази справка. Това е много сериозно облекчение по отношение на дружествата и на субектите, които участват в процедури по обществени поръчки. Идеята и работата на Агенцията по вписванията и на Министерството на правосъдието е да се намали административната тежест, която затруднява гражданите и бизнеса. Какво се случва с възможността, която Агенцията предоставя на фирмите да получават информация в реално време за промени по партидите чрез sms известяване? Аз много Ви благодаря за този въпрос. Вие знаете, че е предвидена такава възможност и за Търговския, и за Имотния регистър. Търговските дружества чрез своите собственици и управители могат да получават sms-и в реално време, когато в партидата на съответното търговско дружество или на съответния имот са постъпили документи за вписване на някаква промяна или обстоятелство. Миналата година отново имаше оплаквания за т.нар. опити за кражба на фирми чрез смяна на управител. Темата е чувствителна и затова искам да помоля още веднъж българските търговци да не се обаждат едва след като някой им е сменил управителя или някой им е продал дяловете в дружеството, а да вземат превантивни мерки. Нека да заявят своевременно получаването на уведомление с sms, тъй като това изключително много ще облекчи както тяхната фирма, така и работата на Агенцията по вписванията. В държавата има регистрирани над 750 000 фирми, а за голямо съжаление заявките за платени sms-и от заинтересовани лица са 6390, а за безплатни са само 5046. Което означава, че мнозинството от търговците не охраняват собствения си интерес, а очакват това да го свърши държавата. Същото касае и Имотния регистър при всички имоти, които са на територията на Република България – платените sms-и са 5613, а безплатните са едва 2374. Сами разбирате, че няма как администрацията и държавата да охраняват имотите и интересите на всеки един български гражданин или собственик на имот персонално. Затова още един път апелирам - процедурата е изключително проста, тя е безплатна, попълва се едно заявление, което може да стане във всеки един областен град и във всеки един офис на АВ в страната. Какво се случва след получаването на sms за заявена промяна в едно дружество? Търговецът получава sms известяване в реално време, в момента в който постъпват документите за искане на някаква промяна. В рамките на три дни той може да се яви в Агенцията по вписванията, за да установи кой и с какви документи е поискал тази промяна, и след това може да информира съответния окръжен съд. Така промяната се блокира и се предотвратява злоупотребата с фирмата и/или фирменото имущество, сметки и т.н. Тук искам да спомена и, че със заповед на министъра на правосъдието Екатерина Захариева е създадена работна група с цел да се изготвят и нормативни промени, които да предотвратяват кражбите на фирми. До този момент са подготвени текстовете за промяна в Търговския закон, които биха могли да предотвратят неправомерната промяна на управители или на правоимащи собственици на дялове на търговски дружества. Предложени са и промени в правилника за вписванията, по който работи Агенцията, и в наредба номер 32 за служебните архиви на нотариусите. Те вече са утвърдени от министъра на правосъдието и са предложени за обнародване в Държавен вестник. Следващото, което предстои в рамките до средата на февруари, е свързване на Търговския регистър с регистър „Единство“ на Нотариалната камара, в който длъжностните лица по регистрация ще имат възможността да проверяват всяко едно пълномощно и всяка нотариално заверена декларация при смяна на бъдещ управител на дружеството. Много се надяваме, че при такава ситуация със създадените допълнителни възможности за проверка бихме могли да ограничим неправомерната смяна на управител и смяната на собственик на търговско дружество. Разбира се, че разчитаме и на добросъвестността на търговците и на гражданите, защото законите би трябвало да се променят по отношение на облекчаване на административната тежест на гражданите, а не да правим закони с цел рестрикции по отношение на недобросъвестните. Имаше идея промяната в УС или на управител на дружество да се извършва само с нотариална заверка. Това отпадна ли засега? Предложението е все още на етап работна група. Нужна е промяна в Търговския закон, но по-скоро се обмисля вариант, в който тази възможност да бъде дадена, но не като задължителна, а като пожелателна. Към настоящия момент все още не е уточнена. По отношение на Имотния регистър, отново гражданинът или представляващият дружеството трябва да подаде декларация при Вас? По същия начин управителят на търговското дружество или собственикът на капитала трябва да подадат едно заявление, което е безплатно, за да могат да получат правото да бъдат информирани с sms кога има движение по тяхната партида, т.е. кога се подава документ. По същия начин има срок, в който тази документация отива при съдията, който не е служител на Агенцията по вписванията, и оттам биха могли да бъдат предотвратени кражбите на имоти. Между другото, с тези sms-и рязко спаднаха злоупотребите с имоти. Какви други законодателни промени предстоят, по които ще работите през новата година? Аз мисля, че тези три нови регистъра - за особените залози, за ЮЛНЦ и БУЛСТАТ, които ще дойдат в АВ, са достатъчно на фона и на останалите ни регистри. Агенцията разчита на ОП „Добро управление 2014 - 2020“ да бъде изграден Централният регистър на особените залози и той да бъде свързан с Търговския регистър и да бъдат обучени нашите служители. Аз лично се надявам трите регистъра постепенно, но в рамките на тази година да заработят. Това са ни задачите, досега Агенцията е работила с четири регистъра, а тепърва ще работи със седем. 69Работата се увеличава, ще се увеличи ли и екипът на Агенцията? Капацитетът на Агенцията ще бъде развит, като са предвидени обучения на колегите ни. Финансирането ще дойде от ОП „Добро управление 2014 - 2020“, защото държавата не разполага със средства, а в момента търсим и допълнителни щатни бройки по отношение на изграждането на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, защото Централният регистър на особените залози има съответните щатни бройки, които ще преминат към Агенцията по вписванията. Липсват обаче щатни бройки за Регистъра на НПО. Надявам се, че ще успеем да се справим, защото това е един по-дългосрочен процес и там организациите ще преминават в Агенцията по вписванията в рамките на 3 години. А Регистърът на особените залози кога се очаква? В момента промените на закона са на междуведомствено съгласуване, тепърва предстои да се разгледа от МС, да се направи предложение и да влезе в Народното събрание. Аз се надявам, че в рамките на първата парламентарна сесия на 2016 година, т.е. до юни, той ще бъде вече юридически фактор. Предвиждате ли други мерки за административното улесняване на гражданите? Ще има ли промени в размера на таксите? На този етап електронизацията ще е улеснението на гражданите, промените в таксите са въпрос на допълнително обсъждане. Те са намалявани вече три пъти с оглед облекчаване на административната тежест. Още миналата година с промените в Закона за Търговския регистър е предвидена възможност тези търговци, които са посочили електронен адрес - имейл, да получават на електронната си поща указанията по техните партиди, за да не получават указанията на хартия, по пощата, което забавя цялата процедура. След това, ако те решат да обжалват, това също забавя процеса. Целта на Агенцията по вписванията е да извърши такава дейност, която да популяризира възможността да се работи чрез електронна поща. Колкото повече търговски дружества посочват електронна поща в Агенцията по вписванията - толкова по-бързо и по-лесно за тях ще бъде да си получават актовете и да кореспондират с администрацията. Това е стъпка към електронното управление. Да не говорим, че често търговците не могат да бъдат открити на съответния адрес. Те не си получават кореспонденцията. Тя се връща при нас, няма движение при партидите. Така че всички служители на Агенцията по вписванията апелираме да имаме малко повече доверие на новите технологии. Знам, че както и при заявките за sms известяването и това ще бъде много бавен и труден процес. Използвайте възможността да се обърнете към нашите читатели. В началото на годината искам да ги мотивирам за две неща. Моля търговците да заявят sms-и, за да имат информация в реално време какво се случва по тяхната партида, което ги облекчава и няма да следят партидата на сайта на Търговския регистър. Второто нещо, за което моля, за да няма струпване през юни, търговците да започнат да си подават годишните финансови отчети доста преди крайния срок, който е юни и юли за акционерните дружества. И да пожелая една спокойна и неизнервена година, защото колкото повече използват електронните услуги и Електронния регистър, толкова по-добре е за всички нас, а това облекчава административната тежест. Да обърна внимание, че таксите, които се плащат, ползвайки електронни услуги и подавайки документи по електронен път, са 50% по-ниски, отколкото ползвайки същите услуги на гише и чакайки на опашки. Пожелавам на вашите читатели една успешна година!