Новини

Съветът по децентрализация на държавното управление прие 10-годишна Стратегия

IMG_6587 Съветът по децентрализация на държавното управление прие проекта на Стратегия за децентрализация (2016-2025) г. и проекта на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация (2016-2019) г. Това се случи по време първото за годината заседание на Съвета, председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, съобщиха от прессцентъра на МРРБ. „Стратегията във варианта, който министерството предлага, беше подготвена след много сериозна експертна работа, след множество обсъждания с всички заинтересовани страни и съгласуване между институции и обществени организации. Тя вероятно не е съвършеният документ, но максимално отразява гледните точки на всички участници в процеса.“ Така заместник-министър Аспарухов направи встъпление към представянето на проекта на Стратегия и проекта на 4-годишната програма за нейното изпълнение. На базата на направения цялостен анализ на състоянието на процеса на децентрализация, обхващащ периода от 1991 г. до 2015 г., е разработена защитна стратегия, ориентирана към максимална икономия на ресурси и свързана с намаляване на обема на дейностите. На тази основа е формулирана визията, която предвижда властите на общинско, областно и регионално ниво да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Визията може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели: - Прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори; - Установяване на адекватно разпределение на ресурси между централното и местното ниво; - Граждански контрол върху действията на публичните институции; - Подобряване предоставянето на услуги с регионален обхват, насочени към инвестиции и растеж. Членовете на съвета обсъдиха и законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Проектът беше представен от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев. С предложените промени се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност. Предстои двата проекта на документи да бъдат внесени за разглеждане в Министерския съвет съответно от МРРБ и МФ. Съветът прие Работна програма за дейността си за 2016 г.