Новини

От НКСИП обявиха обществена поръчка за АМ "Хемус"

От НКСИП обявиха обществена поръчка за АМ "Хемус" с предмет: „Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ „Хемус“, участък от км 206+500 до км 222+000“ с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). Целта на поръчката е разработването на идеен проект за новия вариант на трасето на участък 5 от Етап 2 на АМ "Хемус" - от км 206+500 (приблизително) на участък 5 до пресичането на главен път I-5 Русе - Велико Търново с автомагистралата, който заедно с одобрения вече идеен проект за останалата част от трасето на Етап 2 от АМ "Хемус" да получи всички необходими съгласувания и одобрения и да е основание за издаване на разрешение за строеж. Изпълнителят трябва да изготви и парцеларни планове, които да позволят на Възложителя да извърши процедурите по отчуждаване на земи. Изготвеният идеен проект трябва да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията към инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж и на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Идейният проект и парцеларният план ще бъдат одобрени от Възложителя, след което ще бъде възможно издаването на разрешение за строеж и възлагане на договор/и за проектиране и строителство. Проектирането в следващата фаза ще бъде продължено от изпълнителя/изпълнителите на договора/ите за проектиране и строителство. Изпълнението на поръчката включва и изработването на т. нар. "референтен проект", който се изготвя на базата на идейния проект и се развива до чертежи и технически спецификации, които да могат да бъдат остойностени от участниците в процедурата за избор на изпълнител на строителството на обекта. Това включва определяне на размерите на конструктивните елементи, но не включва оразмеряването им, което е отговорност на строителя. Референтният проект ще стане част от тръжните документи за проектиране и строителство. Срокът за изпълнение на поръчката е 252 дни, считано от началната дата по договора. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 66 000 лв. без включен ДДС. Предложената от участника обща цена не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие. Поръчката е предвидена за финансиране със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 22.02.2016 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“. Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 23.02.2016 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-53. Публичната покана е публикувана на сайта на Възложителя и в Портала за обществени поръчки към АОП с номер на преписката: 9049997