Новини

Столичната община търси изпълнител за рекултивация на депо „Садината“

Столичната община обяви обществена поръчка за изпълнител на строителство и рекултивация на депо „Садината“ – клетки 1 и 2 до кота 613,5 м. Индикативната стойност е 9,77 млн. лв. Срокът за реализация на поръчката е 42 месеца. Всеки участник трябва да има опит в извършването на сходни с предмета на търга СМР. Под това се разбира едновременното изпълнение на следните дейности: строителство и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с обем на изградената клетка не по-малък от 50 хил. м3 и площ на рекултивирания терен не по-малка от 20 хил. м2. Търгът ще се проведе по открита процедура. Изборът на изпълнител ще стане въз основа на икономически най-изгодна оферта. Тя е съставена от предлагана цена, която носи 40 т., предложение за технология и организация на изпълнението, на строителството – 30 т., организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда – 20 т., и планиране изпълнението на обекта – 10 т. Оферти се подават до 8 март 2016 г.