Новини

КЗК ще взема решения при явно гласуване с мнозинство от 4 гласа

Комисията за защита на конкуренцията ще взема решения и постановява определения при явно гласуване с мнозинство от 4 гласа. Това приеха при второ четене на Закона за обществените поръчки народните представители в пленарна зала. КЗК на закрито заседание ще поставя решение, с което оставя жалба без уважение, отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура, отменя решение и връща преписка за продължаване на процедура за възлагане на търгове от последното законосъобразно решение или действие, и др. КЗК установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер до 10% от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител. Ако не е могъл да участва или да спечели търгът, процентът на санкцията е 3 от стойността. Същевременно ако не е посочена стойността на търга, глобата се налага от КЗК след експертиза. Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Срокът за отстраняване на нередовности по жалба, подадена пред ВАС, е три дни от получаването на съобщението. ВАС се произнася в срок до един месец от получаването на жалбата и решението му е окончателно. За неуредените въпроси относно производство по жалбата се прилагат разпоредбите на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. За производствата пред КЗК и пред ВАС се дължат такси и разноски. Държавните такси се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Очаквайте актуална информация на е-страница на в. "Строител".