Новини

НКСИП обяви обществена поръчка за изготвяне на доклад за ОВОС и за оценка на степента на въздействие за алтернативно трасе на два участъка от АМ „Хемус“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ обяви обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“. Изискващата се процедура по ОВОС за реализацията на инфраструктурния обект е проведена по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и е постановено Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за доизграждане в участъка „Ябланица – Белокопитово“ по алтернатива В1А с изпълнение на магистрален габарит. За участък 5 от Етап 2 и участък 6 от Етап 3 с обща дължина около 25 км, в които се налага промяна от първоначалното проектно решение и които са предмет на ново проектиране, е необходимо да се проведе нова процедура по ОВОС и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 50 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 52 седмици (364 дни). Поръчката е предвидена за финансиране със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 15.02.2016 г. на административния адрес на НКСИП – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“. Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 16.02.2016 г. в заседателната зала на компанията. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“ във версията на български език, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-54.