Новини

АОП ще управлява процеса по изготвяне на стандартизирани изисквания и документи

Възложителите са длъжни да прилагат стандартизирани изисквания и документи. Това приеха народните представители при приемането на новия Закон за обществените поръчки. Депутатите одобриха Агенцията по обществени поръчки да е под шапката на Министерството на финансите. Изпълнителният директор на АОП да разработва проекти на нормативни актове в областта на търговете, да оказва методическа помощ на възложителите, да популяризира добрите практики, да организира и управлява процеса по подготовка, изготвяне и публикуване на стандартизирани изисквания и документи. Той ще осъществява контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на търгове. Изп. директор ще извършва мониторинг на търговете въз основа на информация, публикувана в Регистъра за обществените поръчки, и чрез събиране и обобщаване на практиката по прилагането на закона. АОП ще издава месечен бюлетин с показатели, които характеризират основните елементи на пазара на търгове. Тя ще поддържа списъци на възложители по закона и ще уведомява ЕК за промените в тях. АОП ще осъществява сътрудничество в областта на търговете с други органи, както и с браншови и други организации. Очаквайте подробности на е-страницата на в. "Строител".