Новини

Евродепутатите одобриха създаването на платформа за борба с недекларирания труд

Във вторник ЕП одобри проект за създаването на „европейска платформа“ за засилване на сътрудничеството в борбата с недекларирания труд. Тя ще подобри сътрудничеството между министерствата на труда, синдикатите и организациите на работодателите на държавите членки на ЕС при решаването на този проблем, който изкривява пазара. Недекларираният труд се равнява на 18% от БВП на ЕС. Това съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент. Евродепутатите включиха в проектопредложението компромиса, който беше постигнат в преговори с представители на държавите членки в края на миналата година, гласувайки с 619 гласа „за“, 69 „против“ и 7 „въздържал се“. По време на дебата преди гласуването Георги Пирински (С&Д, България), който беше докладчик на Парламента, каза: „Предназначението на платформата е да разшири способностите на държавите членки за действия по отношение на множеството болезнени проблеми, пораждани от недекларирания труд, чрез засилено сътрудничество на равнище на Съюза между съответните национални власти, заедно със социалните партньори и с участието като наблюдатели на широк кръг заинтересовани агенции и организации. Съответно, мисията на платформата бе дефинирана така, че и да предотвратява, ограничава и противодейства срещу недекларирания труд, и да насърчава превръщането на такъв труд в деклариран труд.“ „Недеклариран труд“ обикновено означава всяка платена дейност, която е законна по своята същност, но не е декларирана пред обществени служби като данъчни власти или инспекторати по труда. Платформата трябва да подпомага практически, ефективни и ефикасни трансгранични действия и да развие надеждна и ефикасна система за бърз обмен на информация между национални органи. В същото време според текста платформата няма да се меси в собствените действия на държавите членки, нито пък ще хармонизира техните правила. Тя също така взема предвид, че съответните дефиниции и регулаторни системи се различават в отделните държави членки на ЕС. Целта в дългосрочен план е подобряване на условията на труд и интегриране на недекларираните работници на пазара на труда. Платформата ще се занимава с всички форми на недеклариран труд. Платформата ще се състои от старши представители, номинирани от държавите членки, най-много четирима представители на социалните партньори на европейско ниво, разделени по равно между синдикати и организациите на работодателите (без право на глас), и представители на Комисията. Представителите на работодателите и работниците, Eurofound, Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, Международната организация на труда и представители на държавите от Европейската икономическа зона ще имат статут на постоянни наблюдатели. Недекларираните работници често са обект на опасни условия на труд, ниско заплащане и нарушения на трудовите права. Недекларираният труд може да е фактор за социален дъмпинг, особено в трансгранични случаи. Платформата трябва също така да спомогне за елиминиране на злоупотребите с принципа на свободата на движение чрез недеклариран труд. Според данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, средният дял на недекларираната икономика в ЕС е 18% от БВП. Разликите са от под 8% за Австрия до над 30% за България. Недекларираният труд е най-разпространен в строителството, следван от домакинските услуги, охраната, индустриалното почистване, земеделието и хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. След като беше гласувано от Парламента, решението трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите. То ще влезе в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС.