Новини

Регистрацията на МПС да се извършва от ново държавно предприятие, а обезщетенията в системата да намалеят, предвиждат промени в Закона за МВР

Дейностите, свързание с регистрацията на моторни превозни средства, ще се извършват от новото Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”. Това презвиждат промените в Закона Министерството на вътрешните работи, които са публикувани за обществено обсъждане. Проектотекстовете засягат и въпроса с обезщетенията при прекратяване на служебните правоотношения, намалявайки ги от 20 на 12. Още в началото на 2016 г. министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова обяви, че проектопромените Закона за МВР ще бъдат внесени наведнъж. Създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ (ДП „ЦПУ“) е определено в мотивите към документа като „съществена част от предлаганите структурни реформи”. „Проектът предвижда на ДП „ЦПУ“ да бъдат възложени определени нетипични за МВР”, пише в мотивите. Заради това новото предприятие трябва да отговаря за дейностите, свързани с свързани с регистрацията на МПС, проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР. Органите на новото държавно предприятие се предвижда да бъдат вътрешният министър, управителен съвет и изпълнителен директор. Структурата се представлява от изпълнителния директор, който се назначава и освобождава от вътрешния министър.Предвижда се изпълнителният директор да взима решения за откриване и възлагане на обществени поръчки до 100 000 лв., а над тази сума решението се взема от Управителния съвет. Намаляване на обезщетенията „В синхрон с водените преговори и постигнатите договорености със синдикалните организациии в МВР се предлага намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 бр. заплати на 12 бр.“, е записано в мотивите към предложението. Промяната ще се прилага само спрямо служителите, назначени в системата след влизането на законопроекта в сила. „По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението.“, е обявено в мотивите. Също така се предлага и намаляване на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни, като се предвижда компенсиране с до 12 дни платен годишен отпуск на служители, положили извънреден труд. Предвижда се въвеждането на тестове, чрез които са се установява нивото на изпълнение на служебните задължения от държавните служители. Като антикорупционна мярка се налага и създаването на възможност за проверка на обстоятелствата, които служителите декларират ежегодно в декларациите за имуществото и доходите си. Направени са промени и по отношение на носенето и притежаването на служебно оръжие. „Предвидената промяна в чл. 151, ал. 7 от ЗМВР цели да се въведе възможност за носене на оръжие от всички служители на МВР, независимо от статута им, при условия и по ред определени в инструкция на министъра на вътрешните работи“, предлага проектотекстът. В структурно отношение от промените ще бъде засегната Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, която ще бъде преструктурирана в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“. „С тази промяна се цели постигане на максимална децентрализация и самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Децентрализацията ще доведе до по-ефективно управление на дейностите на агенцията чрез самостоятелно управление на финансовия, материалния и административния ресурс на агенцията“, пише в мотивите към законопроекта. Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ се предвижда също да бъде преструктурирана – в Изпълнителна агенция „Социални дейности“.