Новини

Фирмите от сектор "Строителство" ще могат да кандидатстват по мерки за енергийна ефективност по ОПИК 2014 - 2020

Министерството на икономиката публикува проект на условия за кандидатстване и пакет документи по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Официално схемата ще бъде отворена за прием на документи през март, като срокът, в който кандидатите ще могат да подават проектите си ще бъде 5 месеца. Тя дава още една възможност на предприятията, които не успяха да се преборят за финансиране по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП", да кандидатстват отново за подпомагане за покупка на машини и оборудване. По схема „Енергийна ефективност в МСП” могат да канидатстват микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.); развиват своята основна дейност в един от следните сектори: - сектор B „Добивна промишленост”; - сектор C „Преработваща промишленост”; - сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; - сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”; - сектор F „Строителство“.