Новини

4000 са въведените в експлоатация строежи

ДНСК направи отчет за 2015 г.

Мартин Славчев Почти 4000 са въведените в експлоатация строежи от първа до трета категория през 2015 г. Голяма част от тях са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство и други, много от които финансирани с европейски средства по различни оперативни програми. Това съобщиха от пресцентъра на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). ДНСК съблюдава спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Според разпоредбите на закона Дирекцията извършва проверки на строежи и строителни книжа, включително и на такива в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове. През 2015 г. те са над 40 000, като при необходимост са предприети ефективни действия. В резултат на контролната функция на експертите са премахнати 850 незаконни строежа. Наложени са над 500 глоби и имуществени санкции за установени нарушения на ЗУТ. Отчетът на ДНСК показва, че са извършени над 500 административни услуги по регистриране на консултанти по Закона за устройство на територията.