Новини

Алпите – регион за развитие в сърцето на ЕС

Седем страни започват да осъществяват проекти с цел подобряване на транспорта и екологичните условия в района

Свилена Гражданска, Брюксел Преди дни бе даден официален старт на дейностите по Алпийската стратегия на Европейския съюз. Тя обхваща над 70 млн. граждани от 48 региона от седем страни. Пет са държавите, членки на ЕС – Австрия, Германия, Франция, Италия и Словения, и две са извън Съюза – Лихтенщайн и Швейцария. Стратегията се фокусира върху стимулиране на устойчивия растеж. Седемте страни от макрорегиона ще могат да получат подкрепа за малките и средните предприятия, за по-голямата мобилност на гражданите, туризма, опазването на околната среда и управлението на енергийните ресурси. За стратегията не се осигуряват допълнителни средства за финансиране на проекти, а чрез нея ще се търси мобилизация и обединяване на съществуващите инструменти на ЕС и на националните фондове. Ще се разчита на парите по трансграничните програми. Сред останалите инструменти са „Хоризонт 2020“, Механизмът за свързване на Европа, програмите LIFE и СОSME. Един от възможните източници на средства е Европейският фонд за стратегически инвестиции. Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции също могат да допринесат за развитие на Алпийския регион. Ще бъдат мобилизирани и националните бюджети с цел развитие на района. Откриващата конференция бе проведена в Словения и в нея участваха еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу, еврокомисарят по транспорта Виолета Булц, депутати от Европейския парламент, сред които и Илияна Йотова, външните министри на държавите от Алпийския регион, представители на местната власт и др. „Алпийският регион е сред най-динамично развиващите се, иновативни и конкурентоспособни области в Европа, обаче все още има социално-икономически дисбаланси, които трябва да се преодолеят. Стратегията на ЕС за Алпите цели да се използва целият потенциал на 48-те участващи в района и да се гарантира, че никой не е забравен по пътя към просперитета. Сега е времето да превърнем думите в дела", заяви еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу при откриване на форума. „Четири от деветте европейски транспортни коридора преминават през Алпите. Европа зависи от региона. Целта е да се съчетаят екологията и транспортът“, допълни Виолета Булц и подчерта значението на инфраструктурата в планинските региони: „Особено важни са големите коридори в Европа, които могат да струват до 500 млрд. евро. ЕК разполага с 24 млрд. евро за тяхното осъществяване, което означава, че е нужна мобилизация на държавите членки и привличане на частни инвестиции“, каза еврокомисарят. Инвестиции в енергетика и околна среда 40 млрд. евро са планирани за подкрепа на икономика с ниски нива на въглеродни емисии за района на Алпите. Това са два пъти повече от общите средства за областите за периода 2007 – 2013 г. Тук се включват инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми източници. 5 млрд. евро по-малко – т.е. 35 млрд. евро, са определени за опазване на околната среда и ефективното използване на ресурсите. Тук е предвидено финансиране на проекти в управлението на водите и отпадъците, подкрепа за биологичното разнообразие и др. Инвестициите могат да допринесат за опазването на природните ресурси в Алпите и за развитието на зелената инфраструктура с цел повишаване на екологичната свързаност на региона. 8 млрд. евро са заложени за адаптиране на областта към изменението на климата и превенция на риска от природни бедствия. За това са отделени най-много средства за целия ЕС, тъй като резултатите от промяната в природата са много видими – топенето на ледниците и следствията от това за целия регион. Ще се създаде виртуална обсерватория Alps, която ще обединява алпийските изследователски центрове и ще подпомогне да се подобрят прогнозата и проучването на изменението на климата. Сред проектите, които могат да се реализират, са такива, свързани с богатството на Алпите – дървесината. Идеята на експертите е да се подкрепи използването на местния ресурс за влагане при изграждането на сгради или направата на мебели. Стратегията ще подпомогне и създаването на клъстери в областта. Регионът е ключова дестинация за туризма, особено през зимата, но броят на посещенията на туристите е много неравномерно разпределен в областта. Това би могло да се подобри чрез съгласуван подход към създаването на устойчив и достъпен туризъм, включващ МСП и обучение на работната сила. Това може да спомогне за разпределението на туристическия пазар в региона, като същевременно се осигурят и работни места. Той може да се превърне в целогодишна дестинация. Ще се търсят средства за премахване на инфраструктурните проблеми, което ще позволи подобряване на интермодалността на района в полза на пренасочване на трафика от автомобилния към железопътния транспорт. Целта е тежкотоварните камиони, които преминават през областта, да започнат да се качват на вагони и по този начин да се намали замърсяването. Предвидено е модернизиране на трансграничните отсечки от TEN-T мрежата. Ще се обновят жп линии като Торино - Аоста, Мюнхен – Линдау – Брегенц - Цюрих, Триест - Любляна, Бреша - Едоло, Милано - Тирано и други. Заложено е създаване на Алпийски клъстер за енергийна ефективност. Той ще се стреми към внедряването на иновации в областта, събирането на технически решения и адаптирането им за специфичните нужди на региона. Ще се акцентира върху ЕЕ на сградния фонд. Заложени са системи за интелигентно управление на енергията в алпийските райони. Ще се работи по изготвянето на интегриран териториален подход към управлението на отпадъците. През следващите месеци предстои представяне на конкретни проекти по Алпийската стратегия. Илияна Йотова, евродепутат, ПАСД: Нужно е специфично финансиране за планинит „Искаме допълнителни инвестиции за слабо развитите планински региони в Европа", заяви евродепутатът Илияна Йотова на конференцията за Алпийската стратегия на Европейския съюз. На форума за първи път тя представи доклада за развитие на планинските райони. Тя се застъпи за различен от сегашния регионален подход и за тематични европейски инвестиции в планините и посочи Алпите като пример за успешно сътрудничество между държавите. Евродепутатът изрази надежда останалите подобни области в Европа да последват модела. „Има огромни разлики в планинските региони в ЕС. Алпите са една от най-богатите местности в Европа. Междувременно в България е често срещано явлението планински общини да имат 100% обезлюдяване. Нужен е общ подход за планините и опит за сближаване на техните икономики", заключи Йотова. Докладът за планинските региони е нейна инициатива и мина първото си четене в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент преди две седмици. Чрез него Илияна Йотова призовава за отделяне на средства от еврофондовете за тези области в ЕС. Инвестициите, за които се бори евродепутатът, са насочени към малките и средните предприятия, обучението и справянето с промените в климата, които имат особено значение за туризма. Докладът на Йотова бе посрещнат с одобрение от всички парламентарни групи и се очаква да бъде гласуван в пленарната зала на ЕП през лятото на тази година.