Новини

Депутатите ще разглеждат промени в Закона за регионално развитие

Народните представители ще разгледат днес на второ четене промени в Закона за регионално развитие. Проектозаконът предлага цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена  подкрепа от държавата, като се използва за основа въведената със Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) категоризация на общините в България. Критериите и показателите за категоризацията на общините се одобряват от Министерския съвет и периодично се провежда мониторинг, на базата на който се правят промени в категоризацията на общините. Предимство е, че се стъпва на установена вече процедура, резултатите от която намират по-широко приложение, без да вменяват допълнителни изисквания и функции на различни органи и институции. Комплексната оценка, на базата на която се категоризират общините, е достатъчно показателна относно степента на социално-икономическото и демографското им развитие и по този начин по-ясно и точно може да бъде определен териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа по отношение на изоставащи в развитието си и с влошени демографски характеристики общини. Предложените промени дават възможност за подкрепа на обособени целеви райони и по показатели за неблагоприятни географски характеристики, като планински, полупланински и погранични райони. Предвижда се в областните стратегии за развитие да бъдат отразени мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа от държавата. Депутатите ще разгледат и промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“,  Закона за държавния служител и други.