Новини

Ще бъде сключено ново споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги за повишаване ефективността в отрасъл ВиК

Правителството даде мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да подпише ново споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК. Консултантските услуги по споразумението, което ще бъде трето по ред между Банката и МРРБ, са специално предназначени да спомогнат за създаването на условия, механизми и капацитет за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на отрасъла. Осъществяването на предвидените в споразумението дейности и мерки ще допринесе за развитието на отрасъл „Водоснабдяване и канализация” чрез оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги. Предвижда се да бъде разработена стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми, с цел намаляване на въздействието върху цените в следствие на изменената регулаторна рамка в отрасъла и разработване на механизъм за задържане на част от приходите от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране в отрасъл ВиК. Това ще подпомогне и изпълнението на предварителни условия за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г. Услугите, които ще бъдат предоставени от експертите на Банката, трябва да допринесат за укрепване на регулаторния капацитет с цел подобряване на предоставяните услуги в отрасъла и изготвяне на указания за преглед на бизнес плановете на ВиК операторите, разработени по новата регулаторна рамка за периода 2017-2021 г. Дейностите по Споразумението ще се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на ос 1. Води на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.”, с конкретен бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството – дирекция „Водоснабдяване и канализация”.