Новини

15 са кандидатите за Главен архитект на София

15 кандидати подадоха заявления за участие в конкурса за главен архитект на Столичната община.  Крайният срок за подаване на документи изтече днес в 19,30 ч. Кметът на Столичната община изпрати писма за излъчване на представители за членове на комисията, която ще проведе конкурса за избор на главен архитект на Столична община. Писма са изпратени до председателя на Управителния съвет на Съюза на Архитектите в България, до председателя на Управителния съвет на Камарата на Архитектите в България, до министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, до председателя на Столичния общински съвет г-н Елен Герджиков и до Инициативен комитет за промяна на системата за градско планиране в София. Останалите членове на конкурсната комисия ще са представители на работодателя Столичната община. Допускането на кандидатите до обявения конкурс се извършва от конкурсната комисия въз основа на предоставените документи. Тя разглежда всяко заявление и преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. В случай че тези обстоятелства не са налице, комисията не допуска съответния кандидат до участие в процедурата. В срок от 7 дни след крайната дата за подаване на документите комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. В тях се посочва и датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа и мястото за провеждане на конкурса. След това кандидатите представят пред конкурсната комисия концепцията за стратегическо управление, която са изготвили. Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика на длъжността и с документа, оформен като приложение № 1 към НПКДС, на тази основа се формулират въпроси, които се задават на всички кандидати. Целта е да се установи в каква степен участникът притежава професионалните и деловите качества, необходими за заемането на длъжността. Комисията класира от първо до трето място кандидатите, които са издържали най-успешно конкурса. Крайното решение ще бъде взето от кмета на София.

Списък на заявилите участие в конкурса за главен архитект на Столичната община:
 
   1. Петър Тодоров Чавов
 
   2. Георги Димитров Бакалов
 
   3. Ивайло Василев Мишев
 
   4. Иван Стойков Моев
 
   5. Здравко Симеонов Здравков
 
   6. Николай Стефанов Яръмлъков
 
   7. Влади Иванов Калинов
 
   8. Иван Николов Несторов
 
   9. Иван Димитров Шишков
 
   10. Огнян Драганов Тунтев
 
   11. Бойко Борисов Кадинов
 
   12. Николай Димитров Пърпов
 
   13. Румен Либеров Несторов
 
   14. Стефан Стефанов Добрев
 
  15. Юрген Порш