Новини

Средната заплата расте

Средната брутна месечна работна заплата в България нараства, съобщи Факти.бг, позовавайки се на НСИ. За октомври 2015 г. тя е 902 лв., за ноември - 905 лв., и за декември - 937 лева. През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” - със 17.5%, „Операции с недвижими имоти” - с 6.9%,  и „Финансови и застрахователни дейности” - с 6.8%. През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - със 17.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 14.4%, и „Операции с недвижими имоти” - с 13.1%. Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци: Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2015 г. са: - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2 049 лева - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 622 лева - „Финансови и застрахователни дейности” - 1 620 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в: - „Хотелиерство и ресторантьорство” - 575 лева - „Други дейности” - 636 лева - „Административни и спомагателни дейности” - 697 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 5.4%, а в частния сектор - с 9.2%.