Новини

103 предложения кандидатстват по проект „Красива България“

По време на кампания 2016 за набиране на кандидати за участие по  „Красива България”, която се проведе в периода 17.11.2015 г. – 18.01.2016 г. вкл., са получени 103 проекто-предложения. До 20 февруари ще се извърши оценяване и класиране на проектите. Сред критериите са средно равнище на безработица в общината за деветмесечието на 2015 г., носещ максимум 20 т., пълнота на документацията в проекто-предложението и коректно представени количествено-стойностна и подробна количествена сметка –20 т., пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане – 20 т., предложено по-голямо съфинансиране от кандидата –20 т., обект със статут на регистрирана недвижима културна ценност  10 т., наличие на предписание за извършване на ремонт на обекта от контролните органи по пожарна безопасност и защита на населението и/или от инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве -5 т., и обхват на видовете СМР ­–5 т. Проекто-предложенията, които са получили най-много точки при оценяването по отделните мерки, ще бъдат предложени на Управителния съвет на  „Красива България” за одобряване за финансиране и реализация през 2016 г.  Решението ще се утвърди от министъра на труда и социалната политика. Списъкът с одобрените обекти за 2016 г. ще бъде оповестен в интернет-страницата на Проект „Красива България” и във вестник "Строител", а всички одобрени кандидати ще бъдат известени чрез писма за подписване на споразумения с Министерство на труда и социалната политика. Вписаните обекти в Централния регистър на кандидатстващи проекти, които няма да бъдат одобрени през първото тримесечие на 2016 г., но които са следващи по ред в класирането, ще останат в режим на разглеждане от УС след изтичане на полугодието, при условие, че за тяхната реализация изборът на изпълнител на СМР неподлежи на открита процедура.