Новини

Бизнесът: Нямаме образовани кадри

Усеща се остра липса на подготвени кадри в много области, нивото на грамотност сред младите хора непрекъснато спада. Такава дълбока загриженост се изразява в отворена позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), разпространена до медиите. От Асоциацията посочват и факта, че през 2015 г. свободните кандидат–студентски места са били с 15 000 повече от броя на завършващите ученици. Всичко това говори за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса. От Асоциацията заявяват, че няма кадри в широк спектър от професии - машиностроене, електротехника, транспорта и логистика, здравеопазване, образование и информационни технологии. Липсват кадри както с висше, така и със средно професионално образование. Все по-ниското е равнището на грамотност сред младите хора в страната, посочват още от АИКБ, като конкретизират, че не става въпрос само за абсолютните показатели, отразяващи неграмотните лица в България, но и за все по-лошото качеството на говоримия и писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни. АИКБ настоява за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по дефицитни, но непопулярни професии и специалности. Трябва да се увеличат и броя на лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на адекватността на системата за образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира прехода от образование към заетост. Според АИКБ реформата на професионалното образование трябва да повиши привлекателността на търсените от бизнеса професии, за които обаче липсват кандидати в професионалните училища. Трябва да се промени план-приемът на ученици в професионалните училища. Освен това трябва да се разшири обхвата на т.нар. „защитени“ професии, както и да се въведат допълнителни стимули за учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии. Също така според АИКБ е нужно да се прецизира и оптимизира процедурата по определяне на така наречените "защитени професии". Нужна е и допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища. Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието „парите следват ученика/студента“ и да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията. АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. От Асоциацията призоват новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по поставените въпроси и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения. Индустриалците смятат и че трябва да се ускори работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение.