Новини

Отвориха офертите на участниците за изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от AM „Хемус“

В Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично заседание на комисията, назначена за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и Доклад за оценка степента на въздействие /ДОСВ/ за алтернативата на трасето на участъци 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“. Отворени бяха офертите с ценовите предложения на следните участници: 1. „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с предложена цена 23 330 лв. без ДДС; 2. „ПОВВИК“ ЕАД с предложена цена 33 233 лв. без ДДС. Обществената поръчка бе обявена от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" на 02.02.2016 г. За автомагистрала „Хемус“ е проведена изискващата се процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е постановено Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за доизграждане в участъка „Ябланица – Белокопитово“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29. За участъка, в който се налага промяна от първоначалното проектно решение и който е предмет на ново проектиране (участък 5 от Етап 2 и участък 6 от Етап 3 с обща дължина около 25 км), е необходимо провеждане на нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 50 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 52 седмици (364 дни). Поръчката е предвидена за финансиране със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.