Новини

13 са допуснати до конкурса за главен архитект на София

13 са кандидатите, които се допускат до конкурса за главен архитект на София. Те трябва да защитят концепция за стратегическо управление на тема: „Концепция за управление на системата и процеса на градско планиране и градоустройствено развитие на Столичната община“ и интервю. Допуснатите участници са: Георги Димитров Бакалов, Ивайло Василев Мишев, Здравко Симеонов Здравков, Иван Стойков Моев, Николай Стефанов Яръмлъков, Влади Иванов Калинов, Иван Николов Несторов, Иван Димитров Шишков, Огнян Драганов Тунтев, Бойко Борисов Кадинов, Николай Димитров Пърпов, Стефан Стефанов Добрев, Румен Либеров Несторов. Кандидатите, допуснати до конкурса, трябва да се явят на 26.02.2016г. от 09.30 ч. в сградата на Столична община, ул. "Московска" №33, зала 5 за отваряне на концепцията. Не се допускат до конкурс Петър Тодоров Чавов и Юрген Порш. Първият не се допуска, защото не са представени копия от документи удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, не е представено разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ или писмено съгласие за предоставяне на лични данни за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“, не са представени копия от документи, съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, не е представено удостоверение за пълна проектантска правоспособност, не е представена концепция за стратегическо управление, съгласно обявата за конкурса. Юрген Порш не е допуснат, защото от представените на български език копия от документи, не се удостоверява изискващия се професионален опит, съгласно изискванията на обявата за конкурса минимум 10 години професионален опит, от които поне 3 години стаж на административна или управленска длъжност.