Новини

НКСИП оттегля поръчка за извършване на предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, поради отпадане на необходимостта от възлагане на поръчката, на основание чл. 9а, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, оттегли публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на автомагистрала „Хемус“ Етап 1, участъци 1 и 2“, публикувана на Портала за обществени поръчки под № 9050232. В тази връзка от 19.02.2016 г. действията по възлагане на поръчката се преустановяват от НКСИП.