Новини

НКСИП прекрати процедурата за избор на изпълнител за супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на АМ „Хемус“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ прекрати с решение № ОП-34-РШ-004 / 19.02.2016 г. процедурата за избор на изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 с прогнозна стойност 7 200 000 лв. без включен ДДС и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 с прогнозна стойност 8 000 000 лв. без включен ДДС“. Прекратяването на процедурата за избор на изпълнител на проектирането и строителството за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 представлява съществена промяна в обстоятелствата, обуславящи провеждането на настоящата обществена поръчка. Предвид обвързаността на предмета на услугите по супервизия при Общите и Специфичните Договорни Условия по ФИДИК (Жълта книга, 1999) и невъзможността да се сключи договор за изпълнението на тези услуги без наличие на договор за самото проектиране и строителство, отпада необходимостта от провеждане на настоящата процедура. Допълнителни основания за прекратяване са и описаните в мотивите за прекратяване на процедурата за проектиране и строителство на двете обособени позиции текстове, които са свързани с изискванията на Управляващия орган  на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. относно одит, контрол и публичност при изпълнение на дейностите по договора, които са задължителни за лицата, извършващи услугите по супервизията на обекта. Предвид гореизложеното е налице хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно необходимост от прекратяване на процедурата поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата и невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката, които възложителят не е могъл да предвиди.