Новини

ЕС и Великобритания сключиха сделка (допълнена)

След двудневни преговори по време на заседанието на Европейския съвет Великобритания получи „специален статус“ в Европейския съюз. Тя ще се ползва от правото да не приема еврото и съответно да запази като парична единица британска лира, да не участва в прилагането на достиженияа на правото от Шенген, да упражнява граничен контрол спрямо лица и следователно да не участва в Шенгенското пространство, що се отнася до вътрешните и външните граници. Великобритания може да реши дали да участва в прилагането на мерки, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие, да спре да прилага, считано от 1 декември 2014 г., голяма част от актовете и разпоредбите на Съюза в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, и да продължи да участва по свое желание в 35 от тях. За да бъде осъществена целта на Договорите за установяване на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото, членовете на ЕС приеха, че е необходимо по-нататъшно задълбочаване. Мерките, целящи по-нататъшното задълбочаване на икономическия и паричен съюз, ще бъдат доброволни за държавите членки, чиято парична единица не е еврото, и ще бъдат отворени за участие, когато това е възможно. Това не засяга факта, че държавите членки, чиято парична единица не еврото, различни от държавите, които нямат задължение да приемат еврото или се ползват от освобождаване, имат ангажимент съгласно Договорите да отбележат напредък в изпълнението на условията, необходими за приемането на единната валута Дискриминацията между физически и юридически лица въз основа на официалната парична единица на държавата членка или, в зависимост от случая, паричната единица, която е законно платежно средство в държавата членка, в която са установени, се забранява. Различното третиране трябва да се основава на обективни причини. Членовете на Съвета приеха и извънредните и кризисните мерки, предназначени за запазването на финансовата стабилност на еврозоната, няма да водят до бюджетна отговорност за държавите членки, чиято парична единица не е еврото, или в зависимост от случая, за държавите членки, които не участват в банковия съюз. Отчита се, че Обединеното кралство не се ангажира с по-нататъшна политическа интеграция в Европейския съюз.   Социални обезщетения и свободно движение Свободното движение на работниците в рамките на Съюза е неразделна част от вътрешния пазар, което включва, наред с другото, правото на работниците на държавите членки да приемат предложения за работа в целия Съюз. Това засяга и много български граждани. Поради различните нива на възнагражденията в държавите членки някои предложения за работа са по-привлекателни от други, като породените от това движения са пряка последица от свободния пазар. Системите за социална сигурност на държавите членки, които правото на Съюза координира, но не хармонизира, обаче са структурирани по различен начин, като това само по себе си може да привлече работници към определени държави членки. Обосновано е това положение да се вземе предвид както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, като без да се поражда неоправдана пряка и непряка дискриминация се предвидят мерки за ограничаване на потоци от работници, които са в такъв мащаб, че имат отрицателни последици както за държавите членки на произход, така и за държавите членки по местоназначение. Опасенията в това отношение, изразени от Обединеното кралство, са надлежно отбелязани с оглед на по-нататъшните промени в законодателството на Съюза и в съответното национално право. Заради това от ЕК ще внесат предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, така че във връзка с прехвърлянето на детски надбавки в държава членка, различна от страната на пребиваване на работника, да се даде възможност на държавите членки за индексиране на такива надбавки спрямо условията на държавата членка, в която пребивава детето. Това следва да се прилага само за нови молби, подадени от работници от ЕС в приемащата държава членка. Въпреки това, от 1 януари 2020 г. всички държави членки могат да разширят прилагането на индексирането към съществуващи детски надбавки, които вече са прехвърлени от работници от ЕС. Комисията не възнамерява да предложи бъдещата система на незадължително индексиране на детските надбавки да се прилага и за други видове прехвърляеми обезщетения, като например пенсии за старост. По предложение на Комисията, направено след разглеждане на нотификацията и посочените в нея съображения, Съветът би могъл да разреши на съответната държава членка да ограничи в необходимата степен достъпа до независещи от вноски обезщетения за работещи лица с ниски доходи. Съветът би могъл да разреши на държавата членка да ограничи достъпа на новопристигнали работници от ЕС до независещи от вноски обезщетения за работещи лица с ниски доходи за общ срок до 4 години, считано от началото на трудовата заетост. Ограничението следва да бъде степенувано — от първоначално пълно изключване с постепенно увеличаване на достъпа до такива обезщетения, за да се вземе предвид засилващата се връзка на работника с пазара на труда на приемащата държава членка. Разрешението ще бъде за ограничен срок и ще се прилага за новопристигнали работници от ЕС през период от 7 години. Членовете на Съвета приеха декларация за конкурентоспособността Европейският съвет настойчиво приканва всички институции на ЕС и държавите членки да се стремят към по-добро регулиране и да отменят ненужното законодателство, така че да се повиши конкурентоспособността на ЕС, като същевременно се вземе надлежно предвид необходимостта от поддържане на високи стандарти за защита на потребителите, работниците, здравето и околната среда. Това е основен двигател за постигането на икономически растеж, насърчаването на конкурентоспособността и създаването на работни места. За да допринесат за постигането на тази цел, Европейският парламент, Съветът и Комисията договориха Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. В тази рамка е необходимо ефективно сътрудничество с цел да се опрости законодателството на Съюза и да се избегнат свръхрегулирането и административната тежест за гражданите, администрациите и предприятията, включително малките и средните предприятия, като същевременно се гарантира изпълнението на целите на законодателството.