Новини

Община Ловеч обяви поръчка за изработване на инвестиционни проекти

Община Ловеч обяви обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти. Търгът е разделен на шест обособени позиции. Първата е за основен ремонт и изграждане на Комплекс за социални услуги за възрастни и хора с увреждания в с. Сливек, втората е за изграждане и оборудване на социални жилища в сградата на бивше общежитие, кв. „Гозница“, Ловеч, третата е за реконструкция, обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите и рехабилитация и благоустрояване на двора на ЦДГ „Първи юни“. Четвъртата позиция е за реконструкция, обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите и рехабилитация и благоустрояване на двора на детска ясла „Мечо Пух“. Петата е за обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите и рехабилитация и благоустрояване на двора на ЦДГ „Люляче“. Шестата е за реконструкция, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Дом за стари хора „Върбовка“. Общата индикативна стойност на поръчката е 170 533 без ДДС. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта. Съставена от показателите- срок за изпълнение, носещ – 30 т., и финансова оценка – 70 т. Офертите се подават до 29 март вкл.