Новини

13 продължават в надпреварата за главен архитект на София

Предстои защита на концепциите на кандидатите

Росица Георгиева 13 продължават в надпреварата за главен архитект на София. 15 бяха желаещите да участват в конкурса, но двама не са допуснати до следващия кръг, тъй като не отговарят на поставените условия. Конкурсът беше обявен на 27 януари, като в двуседмичен срок кандидатите подаваха документи за участие. След приключване на този срок 13-членна комисия направи оценка по документи. Сега предстои защита на концепциите на претендентите за стратегическия пост. Всеки от журито ще одобрява по 5-степенна скала. Кандидатите, чиито концепции отговарят на изискванията и са оценени с не по-малко от „4”, се допускат до защита на визията си. Тя отново ще бъде оценявана от всеки от журито по 5-степенна скала, крайният резултат е средноаритметичен. До участие в интервю ще се допускат само тези от кандидатите, които са получили общ бал поне „8". Окончателният резултат е сбор от оценките в различните етапи, умножен с установен по реда на чл. 25, ал. 3 от НПКДС коефициент. Той се определя от конкурсната комисия и може да бъде 3, 4 или 5. Комисията класира от първо до трето място кандидатите, които са издържали най-успешно конкурса. В 10-дневен срок от приключването му журито изготвя и подписва протокол, в който посочва първите трима. Тези, които не са класирани, могат да възразят пред кмета на Столичната община в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. До 14 дни след представяне на решението на Комисията кметът издава акт за назначаване на кандидата, класиран на първо място. В. „Строител” представя претендентите за гл. архитект на София, които продължават в следващия кръг на конкурса.