Новини

От ЕК обясняват в брошура как да се комбинират различните фондове

Основният приоритет на Европейската комисия на Юнкер е Европа да започне отново да бележи растеж, а броят на работните места да се увеличи, без да се генерира нов дълг. Както Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централен елемент на Плана за инвестиции за Европа, така и европейските структурни и инвестиционни фондове играят ключова роля за постигане на целта. Днес от ЕК публикуваха брошура предназначена да помогне на местните органи и организаторите на проекти да се възползват в максимална степен от възможностите за комбиниране на ЕСИ фондовете и ЕФСИ. Двата инструмента са разработени по различен начин, но се допълват взаимно по отношение на принципните положения, предназначението и нормативната уредба и взаимно усилват своето въздействие. Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: ЕФСИ бе създаден така, че да бъде възможно най-гъвкав, а организаторите на проекти разполагат с огромни възможности да кандидатстват за финансиране както по ЕФСИ, така и по ЕСИ фондовете. В насоките, които публикуваме днес, се съдържат практически съвети за това как предприятията, които търсят финансиране на проекти, да използват двата инструмента по-най добрия начин.“ Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Постигането на целите, заложени в Плана за инвестиции за Европа, е въпрос на съвместни усилия, в които трябва да бъдат мобилизирани всички ресурси и участници. Затова аз ще направя необходимото, за да оползотворим в пълна степен потенциала на ЕСИ фондовете за постигане на растеж посредством стратегически инвестиции, насочени към изпълнението на резултати, чието въздействие ще бъде подсилено чрез по-активното използване на финансови инструменти“ Според заместник-председателя на Европейската инвестиционна банка Амброаз Файол „Съчетаването на европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ ще даде възможност на ЕИБ да предоставя подкрепа за устойчивия растеж на европейските държави и региони. Чрез комбинирането на средствата от ЕС и финансирането от ЕИБ банката може да бъде от полза за нови получатели на средства, в частност по-малки проекти, прегрупирани в инвестиционни платформи“ В брошурата се съдържа преглед на възможните комбинации между ЕФСИ и ЕСИ фондовете както за отделни проекти, така и чрез финансови инструменти, като инвестиционни платформи. Съдържанието ѝ ще бъде обогатено с информация за опита по конкретни случаи, както и с отзивите от заинтересованите страни.