Новини

Сметната палата установи несъответствия в декларациите на 278 лица, заемащи висши държавни длъжности

Сметната палата публикува списъци със заключенията за несъответствие от извършените проверки на декларациите, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за периода 01.01.2015 г. до 06.11.2015 г.

Списъците съдържат имената на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на  имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), за които проверката по чл. 7 от закона, е приключила със заключение за несъответствие. Съгласно закона, декларираните факти по всички подадени от задължените лица декларации (встъпителни, ежегодни и финални) са проверени за съответствие с информацията, получена от органите и институциите, пред които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. Публикуваните списъци съдържат 228 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2015 г., и 50 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода 01 януари - 06 ноември 2015 г. Проверката на имуществените декларации се основава на чл. 7 от закона. През 2015 г. Сметната палата е извършила проверка на: • 14 159 лица, с ежегодни декларация или уведомление, подадени пред Публичния регистър, включително техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. 710 лица, подали встъпителна декларация; 588 лица, подали финална декларация.  (При встъпителните и финалните декларации освен задължените лица също са проверени и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.) В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” - Резултати от НАП. Линк към списъците