Новини

Приет е планът за управление на Природен парк „Беласица”

Кабинетът прие плана за управление на Природен парк „Беласица”, с който се определят общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление. Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии, съобразен е и със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии. Съдържанието му отразява изискванията спрямо природния парк, като защитена територия и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години. По този начин се осигурява опазването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на Природен парк „Беласица” и се дава възможност за осъществяване на научни, образователни и възстановителни дейности. С плана ще се даде възможност за прилагането на устойчиви практики в горите и селското стопанство, както и развитието на туризъм и екологосъобразни икономически дейности, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона. Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед на министъра на околната среда и водите от 2007 г. с цел опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук, обикновен кестен и естествени чинарови местообитания; опазване на защитени и ендемични растителни  и животински видове; уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.