Новини

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2016 г.

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд за 2016 г. С решението се осигурява финансов ресурс за успешно приключване на разплащанията по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и от структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г., за приключване на предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД, Преходния финансов инструмент, Кохезионен фонд, както и за ефективно и ефикасно изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2014-2020 г., програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на ЕС и други инструменти за финансова помощ, като се гарантира прозрачността при разходването на публични средства. Решението се приема в изпълнение на разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.