Новини

Отчуждават се частни имоти за изграждането на обходния път на Габрово

Правителството прие решение за отчуждаване на частни имоти за изграждането за обходния път на Габрово. Терените се намират в землището на кв. Борово-Велчовци. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”, а решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. С друго решение кабинетът предостави на администрацията на Националната агенция по приходите части от сграда на бул. „Цариградско шосе”№111 в София. Те са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. На община Сливница Министерският съвет предостави имот с площ 2,98 дка. Той се намира се на ул. „Патриарх Евтимий” №48 в града. Досега теренът с построените в него сгради е бил стопанисван от МВР, но към момента е с отпаднала необходимост за ведомството. Имотът е необходим на местната власт за изпълнение на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Сливница (2010-2015 г.). Придобиването му ще даде възможност за изграждане на дневен център за деца и младежи с увреждания или за удовлетворяване на други нужди със социална насоченост.