Новини

Световната банка ще консултира МЗХ за устойчиво управление на ресурсите

Правителството даде мандат на министъра на земеделието и храните да подпише споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги и одобри проект на споразумението. Целта е да се подкрепи опазването на екосистемите и устойчивото управление на природните ресурси в България чрез подобряване на информацията за горите и горските територии. Споразумението цели получаване на подкрепа от Световната банка за подпомагане изпълнението на горските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и развитието на горския сектор чрез повишаване капацитета на страната ни за събиране, анализиране, разпространение и използване на информация и документи. Това ще бъде постигнато чрез развитие на аналитичния и практическия капацитет на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите, на научни институции и юридически лица от горския бизнес за проектиране и изпълнение на национални горски инвентаризации, основани на съвременни подходи и на най-добрите международни практики. Целта на Националната горска инвентаризация е да се опишат и оценят състоянието и динамиката на горите в България – публични и частни, с което да се даде възможност за устойчиво развитие на горския ресурс. Ще бъде осигурена необходимата пълна информация за формиране на националната горска политика, за подпомагане на балансираното развитие на селските райони и на промишлеността.