Новини

25 сгради в Свиленград ще бъдат санирани безплатно

Безплатно саниране на 25 сгради в Свиленград  ще започне през пролетно-летния сезон.  Това са 19 жилищни блока и 6 обществени сгради, за които до момента са сключени договори. Средствата са безвъзмездни, осигурени от държавния бюджет  по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж”. Парите  ще бъдат усвоени от жителите на Свиленград в резултат на активната дейност на Общинската администрация. Експертите в общината консултираха хората за създаването на сдружения за кандидатстване по програмите, подготвиха договорите, проведоха  процедури за  техническо и енергийно обследване и архитектурно заснемане с  издаване на технически паспорт и сертификат. Провеждат се процедури за инженеринг - инвестиционно проектиране и строителство, предстоят процедури за строителен надзор, одит и др.  Общината  сключва  договорите за целево финансиране и за изпълнение, отговаря за разплащането, издаването на разрешения за строеж, упражняване на инвеститорски контрол и др. По Националната програма поетапно ще бъдат санирани  девет блока. За два от тях вече са отворени офертите за изпълнител на проектирането  и последващо строителство, за шест блока има обявени в Агенцията за обществени поръчки процедури за инженеринг, а на три в момента се извършва техническо и енергийно обследване. Прогнозните разходи за всички дейности и строително-ремонтни работи са около 10 млн. лева. По ОПРР  ще се извърши саниране на 10 жилищни сгради в различни райони на града. За саниране се подготвят и 6 обществени сгради, които са общинска собственост -  ПГССИ „Христо Ботев”, ЦДГ „Детелина”, НУ „Христо Попмарков”, ОбА, ОП „Благоустрояване и озеленяване”, бъдещата библиотека (стария Общински съвет).  Отпуснатите средства са общо 8 181 360 лева. Безвъзмездното саниране включва  подмяна на дограма; топлинно изолиране на външни елементи – стени, покриви;  конструктивно възстановяване или усилване в зависимост от повредите, настъпили в експлоатацията на сградите; подмяна на осветление на общи части и други. Очакваните резултати от въвеждането на енергийната ефективност са подобрена жилищна инфраструктура с нов и модерен облик, намаление на енергопотреблението на домакинствата и икономия на разходи, удължаване на живота на сградите, по-чиста околна среда.